พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก
Website Banner
 
 พิธีกรมศุลกากร 
                  
 • บริการออกของทั้งทางเรือและทางอากาศ
 • บริการด้าน Freight ทั้งแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL
 • บริการดำเนินพิธีการคืนภาษีประเภทต่างๆ มุมน้ำเงิน 19 ทวิ
 • มีระบบ EDI เชื่อมต่อกับกรมศุลกากรในการดำเนินการ
 • บริการออกของแบบ "Green Line"
 • ใบขนสินค้าปกติ
 • ใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ
 • ใบขนสินค้ายกเว้นอากรภาค 4 ประเภท
 • ใบขนสินค้ายกเว้นอากร กรณีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
 • ใบขนสินค้าส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
 • ใบขนสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ใบขนสินค้าคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • ใบขนสินค้าเขตปลอดอากร/เขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ)
 • ใบสุทธินำกลับ
 • ใบขนสินค้า RE-EXPORT
 • A.T.A CARNET
 • ใบขนสินค้าผ่านแดน
 • ใบขนสินค้าฝากระวาง
 
 
 
Current Pageid = 10